Linijka słońca
arch.   Michał   Kornacki T:   +48   608   467   470 biuro@naslonecznienie.pl

Nasza pracownia świadczy szerokie usługi analityczne na każdym etapie procesu projektowego:

- Konsultacje projektowe na etapie projektu koncepcyjnego lub projektu budowlanego.
- Analiza przesłaniania, nasłonecznienia i zacieniania dołączana jako element projektu zagospodarowania terenu.
- Analiza Obszaru Oddziaływania Obiektu mogąca stanowić element dokumentacji projektowej.
- Analiza chłonności działki pokazująca potencjał inwestycyjny działki oraz obiektywne ograniczenia wynikające z przepisów budowlanych.
- Ekspertyzy techniczne stanowiące dowody w postępowaniach administracyjnych w Urzędach Architektury, Urzędach Wojewódzkich czy WSA.

Konsultacje projektowe

W trakcie sporządzania projektu koncepcyjnego lub budowlanego bardzo często natrafiamy na problem zapewnienia odpowiednich parametrów naturalnego oświetlenia (przesłaniania i nasłonecznienia) zarówno dla budynków projektowanych jak i istniejących. Nie mniej ważnym problemem jest odpowiednie rozeznanie skali Obszaru Oddziaływania Obiektu. Skala ta powinna być odpowiednio wyważona, tak aby (zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego) zapewnić realizację "uzasadnionych interesów osób trzecich". Konsultacje projektowe polegają na odpowiednim rozeznaniu zagrożeń projektowych i ewentualnej korekcie projektowanego budynku na możliwie wstępnym etapie procesu projektowego. Konsultując projekt, projektant zyskuje pewność, że powstająca koncepcja lub projekt budowlany będzie wykonany zgodnie z przepisami dotyczącymi parametrów naturalnego oświetlenia pomieszczeń. Konsultacje mogą być przeprowadzone również pod kątem właściwego rozeznania Obszaru Oddziaływania Obiektu. Bywa, że jedną z wytycznych inwestora jest warunek braku oddziaływania na wybraną sąsiednią działkę budowlaną. Dzięki konsultacjom projektant zyskuje pewność co do zasięgu Obszaru Oddziaływania Obiektu lub jego braku.

Analiza nasłonecznienia, zacieniania, przesłaniania

Projektujesz zabudowę mieszkaniową wielorodzinną? Zleć nam wykonanie analiz nasłonecznienia, zacieniania i przesłaniania, które będzie można dołączyć do dokumentacji projektowej. Jeżeli w postępowaniu o pozwolenie na budowę zostały ustanowione strony, dołączenie analiz zacieniania, nasłonecznienia i przesłaniania daje pewność projektantowi, że budynek został zaprojektowany w sposób umożliwiający spełnienie parametrów nasłonecznienia w budynku projektowanym. A stronom postępowania - w budynkach sąsiednich.
Nie dołączenie analiz do projektu budowlanego często skutkuje tym, że urząd i tak o takie analizy poprosi w "postanowieniu o brakach".
Może się również zdarzyć, że analizę taką dostarczy strona postępowania wraz z zarzutami dot. rzekomego niespełnienia warunków nasłonecznienia. Wówczas projektant nie tylko będzie musiał sporządzić własną analizę, ale co gorsza będzie musiał wykazać błędy merytoryczne lub metodologiczne w kontranalizie dostarczonej przez stronę. W sytuacji, gdy analizy dołączane są do pierwotnej dokumentacji projektowej, obowiązek wykazania ewentualnych nieprawidłowości w analizie spoczywa na stronie postępowania.

Analiza Obszaru Oddziaływania Obiektu

Prawidłowe sporządzenie informacji o Obszarze Oddziaływania Obiektu stanowi jeden z najważniejszych elementów opisu technicznego dołączanego do projektu budowlanego. Jeżeli masz wątpliwości odnośnie tego, jak wykonać analizę - zleć ją nam!
Projektanci bardzo często stoją przed dylematem: którą działkę "wciągnąć" do Obszaru Oddziaływania Obiektu, a której nie.
Zbyt zachowawcza postawa polega na włączaniu "na wyrost" sąsiednich działek do Obszaru Oddziaływania.
Może to skutkować bardzo długim procesem uzyskiwania pozwolenia na budowę, zwłaszcza gdy jest wiele stron w postępowaniu. Z kolei nie włączenie do obszaru oddziaływania działek, co do których nie ma pewności, czy powinny się w nim znaleźć rodzi inne zagrożenie, polegające na możliwości wznowienia postępowania z powodu naruszenia Art 145 §1 pkt 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Jakimi kryteriami kierować się w ocenie oddziaływania? Jak w obiektywny sposób przedstawić jego brak na działkę sąsiednią? Aby znaleźć odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące Obszaru Oddziaływania - weź udział w szkoleniu online lub zleć nam wykonanie analizy!

Analiza chłonności terenu

Planujesz zakup działki budowlanej lub jesteś jej właścicielem i nie jesteś pewien jej potencjału inwestycyjnego - zleć nam wykonanie Analizy Chłonności Działki! Jeżeli jesteś projektantem i nie jesteś pewien swoich założeń projektowych - pomożemy Ci właściwie rozeznać wszystkie uwarunkowania prawne mogące mieć wpływ na poprawność założeń projektowych. Częstym błędem inwestorów ale też i projektantów jest zbyt powierzchowne rozeznanie uwarunkowań dotyczących konieczności zapewnienia minimalnych parametrów nasłonecznienia i/lub przesłaniania w budynkach sąsiednich. Wykonywanie analiz nasłonecznienia na końcowym etapie prac projektowych może skutkować bardzo poważnym ograniczeniem kubatury projektowanego budynku. Jeżeli chcesz uniknąć niepewności co do rzeczywistego potencjału inwestycyjnego swojej działki lub działki swojego inwestora - zleć nam wykonanie Analizy Chłonności Działki!

Ekspertyzy techniczne

Zdarza się, że kwestia nasłonecznienia i przesłaniania stanowi oś sporu pomiędzy inwestorem a stronami postępowania o pozwolenie na budowę. W sytuacji, gdy projektowany budynek ogranicza długość czasu nasłonecznienia w istniejących sąsiednich lokalach mieszkalnych, właściciele tych lokali nierzadko poddają w wątpliwość rzetelność wykonanej analizy nasłonecznienia, w szczególności, gdy czas nasłonecznienia ograniczony jest do minimalnego wymiaru 3 godzin w dniach równonocy. Wykonywane przez nasz zespół ekspertyzy nasłonecznienia niejednokrotnie były wykorzystywane jako dowody w sprawach administracyjnych w urzędach wojewódzkich, wojewódzkich sądach administracyjnych a także w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego. Nasze wieloletnie doświadczenie w sporządzaniu ekspertyz technicznych gwarantuje pozytywne rozstrzygnięcia każdego postępowania odwoławczego.

Strona naslonecznienie.pl wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Aby kontynuować prosimy o zgodę na ich przetwarzanie.     ->Więcej informacji.<-